آفت مدیر

آفت مدیر اینه که بخواد زیر دستشو ضعیف نگه داره. به نظرم این از ناآگاهی و کوته بینی میاد. زیر دستتو لهش نکن بکشش بالا . اگه موند کسب و کارت رشد میکنه اگه نموند نباید عزا بگیری . فک کن ببین مشکل سیستمت چیه که با رفتن یه آدم از هم میپاشه .