بزرگ و کوچک در اینجا نسبیه

پیشنهاد به بزرگترا : کوچکترا رو مدام نصیحت نکن و براش روضه نخون و نسخه نپیچ .
پیشنهاد به کوچیکترا : به بزرگترا فخر زرنگی نفروش و لاف بلاغت نزن و مدام من من نکن.