دهه شصتیا

دهه شصتیا خیلی مشکل داشتن اما خودشونم اکثرا دچار اشتباه Sunk Cost Fallacy شدن.

+ یعنی مغالطه هزینه غرق شدگی

+ دُژفرنود هزینه فرو رفتگی 😐