ریاکار

ریاکار اونی نیست که هم کار بد میکنه ، هم کار خوب ..

ریاکار اونیه که کار خوب میکنه و کار خوب میکنه و فقط کار خوب..