سراب آدما

وقتی به تاریخچه روابطم نگا می کنم می بینم تقریباً همه اون وقتی که می بایست نبودن, بودن و اون وقتی که می بایست بودن نبودن.