کم فالو کنیم

یکی دو تا آدم نیمه حسابی رو بتونیم فالو کنیم واسه هفت پشتمان بسه . می بینم یک عده این ور اونور چند هزار نفرو فالو میکنن . اینطوری گم میشید والا . از من گفتن بود..