مهناز افشار

حذف شد

+ چنتا فحش داده بودم به مهناز افشار به خاطر قضاوت کودکانش درمورد توئیت جعلی اخیر .

+ خدایا به سلبریتی های ما فهم و شعور فکر کردن قبل از حرف زدن عطا بفرما