دستکش

موقع تایپ دستکش می پوشم . به نظر میاد موثر تر از مچ بند هست .

+ نمی دونم شاید قضیه ارتباطی با سردی و گرمی داره ..