بازدارندگی

حرفای رهبرو نمی فهمم..

یعنی چی که مرگ بر استکبار میگیم ولی نمیخوایم سلاح هسته ای داشته باشیم؟

این همه مردم هزینه دادن و فشارو تحمل کردن ..

آیا اگه سلاح نداشته باشیم ولمون خواهند کرد؟؟

هشت سال جنگ ایران عراق بس نبوده؟

با چی میخوایم بازدارندگی داشته باشیم پس ؟