ابراهیم

دوستی دارم به اسم ابراهیم .

از سال ۸۷ باهم دوستیم ( تقریبا ۱۰ سال)

و در این مدت هیچ وقت نشده کلمه ای به زبان بیاره که موجب ناراحتیم بشه .

ابراهیم ازت ممنونم.

خوش رفتاری با چون منی فقط از چون تویی بر میاد .

+ زیاد اهل کامپیوتر و اینترنت نیست و این جا رو هم نمی خونه..