جوان ناکام

من یه جوون ناکامم ..

با این تفاوت که روحم به جای رفتن به اون دنیا در جسم پیرتری خانه کرده ..

میدونید؟..

بالاخره یه روشی ، دارویی ، چیزی واسه معکوس کردن روند سنم پیدا میکنم .

+ می بایستی تقلب کرد ..