آزادی

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند، چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند. «زیگموند فروید»

+ مثل من که در دوران خدمت سربازی بیشترین آرامش رو داشتم چون حق انتخابی نداشتم ..

+ ولی خوب انتخاب نکردن هم لزوما به جای خوب ختم نمیشه و ممکنه بعدا درد داشته باشه!