مرگ = زندگی = ۱۵

یه زمان هایی زندگی رو بیشتر دوست داشتم ..

یه زمان هایی هم مرگ رو..

در لحظه کنونی برام مساوی هستن..

+ افسردم؟ نمیدونم شاید.