تنهایی

بیش تر آدمهایی که میگن تنهان منظورشون تنهایی از یک یا دو بعد هست .

ولی من از هفت هش بعد تنهام 🙁

+ تنهایی خوش بودنم بلدم و دوسش دارم ولی گاهاً کار نمی کنه ..

+ اشکال داره یه روز جمعه رو زیاد پست بزارم؟؟