ساعت کارفرما

وقتی کارفرما از مشاور ساعت را می‌پرسد، مشاور نه در عمل می‌تواند ساعت واقعی را به او بگوید و نه از نظر اخلاقی حق دارد زمان اشتباهی را که ساعت کارفرما نمایش می‌دهد، دوباره به او اعلام کند.

او باید زمان را چیزی بین زمان واقعی و آن‌چه ساعت کارفرما نشان می‌دهد اعلام کند.

+ محمد رضا شعبانعلی