تحریم های بیشتر ترامپ

تحریم های بیش تر دیگه لگ زدن به مردس . هدف جنگ روانیست . میخوان پولامونو از بانکا بکشیم بیرون دلار بگیریم . ولی کو پول که بکشیم بیرون. میخوان اول صبحی دپرس باشیم نریم مغازه رو باز کنیم . ولی ما که مغازه نداریم .. میخوان سر کار خوب کار نکنیم .ینی فک میکنن کار می کردیم؟

در حالی که همه حرفای نا امیدانه میزنند بگذارید من یک نفر ارزیابی مثبت از اقدامات ترامپ بکنم . آمریکا میداند که محکوم به آشتی با ماست .. پس این آشتی را به تاخیر میندازد تا قبل از آشتی خوب گاوهای شیرده را دوشیده باشد

+ هدف دیگر آشتی دادن گاوها با اسراهل هست ..

+ منبع : توئیت های اخیر خودم

+ واسه تمرین بود … 🙂