خوشبین

بدبین، به‌مشکلات ِ سعادتی که نصیبش شده می‌اندیشد، خوش‌بین در جستجوی سعادتی است که در هر مشکل نهفته‌است.

+ وینستون چرچیل