شاه کار جدید ترامپ

قرار دادن نیروهای مسلح یه کشور در لیست تروریست؟ جدی؟

ینی نمی فهمید سپاهیا از همین مردم ان ؟

آمریکا داره داره با ما Play Chicken بازی میکنه .

و بدبختی اینجاس که فک میکنه با Chicken طرف حسابه .