مخاطب این نوشته ام خاص است . اما بی شک می تواند برای برخی مخاطبانی که زخم خورده اند مورد استفاده قرار بگیرد. دوست عزیز ، در این چند سال که از دوستیمان می گذرد تکه های هایی از زخم بزرگی را که خورده ای به صورت تکه تکه خواسته یا ناخواسته فاش کردی تا […]