مخاطب این نوشته ام خاص است . اما شاید برای برخی مخاطبانی که زخم خورده اند نیز مفید واقع شود. دوست عزیز ، در این چند سال که از دوستیمان می گذرد تکه های هایی از زخم بزرگی را که خورده ای به صورت تکه تکه خواسته یا ناخواسته فاش کردی تا پازل قسمت تیره […]