بیش از ۱۰ سال از اولین وبلاگی که ساختم می گذره.  کاش میتوانستم روح لطیف آن دوران را در زمان کنونی داشته باشم یا کاش میتوانستم به آن زمان برگردم و به اندازه هم اکنون از خودم شناخت داشته باشم. اما گویی شخصیت و کلیت همه ما تابعی پیچیده از زمان و مکان و البته ژن ماست که اختیار را در بسیاری موارد از ما سلب می کند