چایی

بچه که بودم فکر می کردم چایی یک معجونه . وقتی با دوستم گلاویز میشدیم اون موقه هایی که کم میاوردم میگفتم من امروز چایی نخوردم اجازه بده برم یه چایی بخورم بعد بهت میگم . اون اما مخالفت می کرد و این رو یک نوع تقلب قلمداد می کرد .

ناشتا چایی نخورید معده رو داغون می کنه .

+ بلافاصله بعد غذا هم