روشنایی

دیشب ساعتها با دوستی گپ و گفتگو داشتیم .سیاسی , اقتصادی ، اجتماعی ….

کلا حرفا منفی و سرشار از ناامیدی و بمبست بود ..

داشتیم میگفتیم هیچ راهی نیست واقعا …

اما نمیدونم چی شد یک هو مسیر بحث به طرف روشنایی رفت ..

و به خوبی و خوشی هم تمام شد .

+ هنوز فرصت اصلاح هست.. شاید کمه ولی هست..