خودکفایی مجازی

ترجیح میدم به جای توئیتر و… تحت دامنه و هاست خودم فعالیت کنم .

چرا کار برای دیگران؟ (به خصوص که مال استکبار جهانی هم باشه )

ایرانی هاش چه گلی به سرمون زدن که خارجی هاش بزنن ؟

من تا بحال از فعالیت در پلتفرم ساخته دیگران خیر ندیدم