ناو آبراهام لینکلن

دیگه اون زمان گذشت که تو ناو می فرستادی و بقیه تسلیم میشدن..

ناو تو برای ما یک سیبل هست ..

+ بیش تر فرصته تا تهدید!