چرا از آمریکا متنفرم ؟

کینه من نسبت به آمریکا از هیجان خالی نمیاد . بلکه از سالها پیش با تحقیق برام محرز شده که :

دشمن اصلی دموکراسی در ایران در یک قرن اخیر نه آخوند بلکه آمریکا بوده . و علت اصلی کینه من از آمریکا به عنوان یک ایرانی همینه وگرنه من نه سپاهیم و نه آخوند م و نه کارمند دولت .